Denna dag, 2018-11-10, har följande policy upprättats för Sollux energi AB.

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Vi är personuppgiftsansvariga

Sollux energi AB med organisationsnummer 559171-3184 och adressen Berghamnsvägen 51, 137 70, Dalarö ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig. Sollux energi AB är därför personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

Insamling av personlig information

När du besöker www.sollux.se kan vi samla in viss personlig information som du frivilligt tillhandahåller oss, till exempel när du fyller i formulär eller skickar meddelanden via vår webbplats. Denna information kan inkludera ditt namn, e-postadress, telefonnummer och eventuella meddelanden eller frågor du väljer att skicka till oss.

Användning av personlig information

Vi använder den personliga informationen som vi samlar in för att kommunicera med dig och tillhandahålla de tjänster och information som du begär. Det kan innebära att svara på dina förfrågningar, skicka relevant information via e-post eller kontakta dig per telefon om det är nödvändigt. Vi kan också använda din information för att förbättra vår webbplats och våra tjänster samt för att skicka marknadsföringskommunikation om våra produkter eller erbjudanden som kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst välja att avbryta sådana marknadsförings meddelanden genom att använda avregistrerings länken i e-postmeddelandet eller genom att kontakta oss direkt.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster och produkter, dvs. endast för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig som kund.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig – och varför?

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till någon av våra samarbetspartners, leverantörer eller underleverantörer, men endast om det behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter i förhållande till dig som kund. Vi lämnar aldrig ut fler personuppgifter än vad som är nödvändigt.

När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra organisationer. Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk.

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller verksamheter för marknadsföringsändamål.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna i syfte att skyddet för dina uppgifter ska bli så säkert som möjligt.

Med stöd av vilka rättsliga grunder behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver för att vi ska kunna utföra våra tjänster eller leverera våra produkter till dig, dvs. när vi ingår eller fullgör avtal med dig. I den mån vi behandlar ytterligare uppgifter kommer vi att inhämta ditt samtycke eller säkerställa att behandlingen är tillåten med stöd av annan rättslig grund.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi sparar uppgifter om dig som kund under den tid som avtalet med dig gäller och under en skälig tid därefter. Det innebär i de allra flesta fall att vi inte sparar dina personuppgifter under längre tid än ett år från och med avtalets upphörande, men under vissa förutsättningar kan vi behålla dina uppgifter under en längre tid än så. Det gäller exempelvis när det krävs enligt lag eller när uppgifterna kan behövas för att fastställa, utöva och bevaka rättsliga anspråk.

Dela personlig information

Vi kommer inte att sälja, distribuera eller hyra ut din personliga information till tredje part utan ditt samtycke, såvida det inte krävs enligt lag eller i syfte att uppfylla en begäran från dig. Vi kan emellertid dela din information med betrodda samarbetspartners och leverantörer som hjälper oss att driva vår webbplats och tillhandahålla våra tjänster. Dessa parter är skyldiga att skydda din information på ett säkert sätt och får endast använda den i enlighet med våra instruktioner.

Dataskydd och säkerhet

Vi vidtar rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den personliga informationen som samlas in från dig och förhindra obehörig åtkomst, ändring eller radering av dina uppgifter. Vi använder säkra anslutningar och krypteringsteknik för att skydda överföringen av data till och från vår webbplats.

Lagringsperiod

Vi sparar din personliga information så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges i denna integritetspolicy, eller enligt gällande lagar och bestämmelser. När din information inte längre behövs raderas den säkert eller anonymiseras så att den inte längre kan identifieras till dig.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära åtkomst till, korrigering eller radering av den personliga information vi har om dig. Om du vill utöva dessa rättigheter, kontakta oss genom att använda de kontaktuppgifter som anges nedan. Vi kommer att svara på din begäran inom skälig tid och vidta lämpliga åtgärder för att uppfylla dina önskemål i enlighet med gällande lagstiftning.

När vi behandlar personuppgifter om dig har du registrerat flera rättigheter. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss enklast på info@sollux.se.

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran. 

Tillgång till personuppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rättelse och radering

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Tänk på att det inte är säkert att vi kan utföra våra tjänster till dig om du begär att få dina personuppgifter raderade.

Dataportabilitet

Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullföra avtal med dig.

Begränsning av behandling

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Vi behandlar inte dina personuppgifter för något av dessa ändamål eller enligt någon av dessa grunder. Du kan därför inte rikta några invändningar mot vår behandling enligt denna grund.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.Integritetsskyddsmyndigheten.se.

Cookies och spårningsteknik

Vi kan använda cookies och andra spårningstekniker på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen och samla in statistisk information om besökarnas beteende. Denna information är anonym och används endast i aggregerad form för att analysera webbplatsens prestanda och förbättra dess funktionalitet. Du kan konfigurera din webbläsare för att avvisa cookies eller bli meddelad när de skickas till din enhet. Observera dock att vissa delar av vår webbplats kanske inte fungerar korrekt om du inaktiverar cookies.

Länkar till tredje parts webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser som inte styrs av denna integritetspolicy. Vi ansvarar inte för hur dina personuppgifter behandlas på sådana webbplatser. Vi rekommenderar att du granskar integritetspolicyerna på dessa webbplatser innan du lämnar ut någon personlig information.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy. Eventuella ändringar kommer att publiceras på denna webbsida. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar policyn för att hålla dig informerad om eventuella uppdateringar.

Kontakta oss

Om du har frågor, kommentarer eller önskemål angående denna integritetspolicy eller vår hantering av personlig information, vänligen kontakta oss på följande adress:

Sollux energi AB
Berghamnsvägen 51
137 70 Dalarö
E-post: info@sollux.se

Vi strävar efter att svara på alla förfrågningar och kommentarer så snart som möjligt.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 2023-06-07.